Kristen formålsparagraf

En barnehage med kristen formålsparagraf er i utgangspunktet svært lik en hvilken som helst barnehage. Vi har en barnehagelov som vi forholder oss til og vi har en rammeplan som er utgangspunkt for vårt arbeid i barnehagen.

Vi som jobber i barnehagen har ulik bakgrunn og livssyn, men alle skal ha respekt for den kristne tro, og kunne formidle kunnskap om denne til barna.

Når vi har utvidet kristenformålsparagraf står vi friere i forhold til formidling av kristendommen. Vi ønsker å gi barna etisk veiledning i samsvar med kristne verdier forankret i vår kultrutradisjon, slik som nestekjærlighet, toleranse, tilgivelse og respekt for andre, empati, likeverd og ærlighet. Vi ønsker å ta barnas religiøse spørsmål på alvor, og undre oss sammen med dem.

Vi har kristne samlinger med barna hver uke, der vi synger sanger med kristent innhold, og forteller bibelfortellinger. Vi samarbeider med Åkra kirke, en dag i måneden har vi samling i kirken der menighetspedagogen eller presten har samling for oss.